***fallow updated ... కృపామయుడు మహోన్నతుడు సర్వోన్నతుడు ఆశ్చర్యకరుడు మహిమాస్వరూపుడు నా యేసురాజు నా స్తుతిపాత్రుడు నా నిరీక్షణ జ్యొతిర్మయుడు శ్రీమంతుడు మహనీయుడు సర్వాంగసుందరుడు పరాక్రమశాలి అనంతస్తొత్రార్హుడు స్తుతి ఆరాధన ప్రభు గీతారాధన ఆత్మానుబందం దయాకిరీటం కృపామృతం శాశ్వత కృప ఆరాధన పల్లకి స్తోత్రాంజలి యేసయ్య దివ్యతేజం***

The San Damiano FoundationThe San Damiano Foundation recognizes the power of film to touch and inspire people, making it a perfect medium to communicate Franciscan spirituality and concern for the poor, social justice, peace and nonviolence. The vision for our films is twofold: to raise funds for Christian charities aiding the world’s poor, and to awaken the hearts and minds to the plight of the poor, hopefully inspiring viewers to serve those in need through acts of compassion and mercy.continue reading here..


BRO YESANNA - Hosanna Ministries - YESAIAH DIVYA TEJAM- Atma Parishuddatmuda - ఆత్మ పరిశుద్దాత్ముడాఆత్మపరిశుద్దాత్ముడా - నాలో నివసించుము
జీవింపజేసే సత్యస్వరూపుడా - నితో నడించుము
నా ప్రాణ ఆత్మ శరీరమును
యేసయ్య రాకకై సిద్దపరచుము

నిర్జీవమైన నా జీవితములో - నిరీక్షణ కలిగించితివి
లెక్కింపశక్యముగాని - సైన్యములో నను నిలిపితివి
నాలో నివసించుము - నీతో నడిపించుము

పెంతుకొస్తు దినమందున - బలముగ దిగివచ్చితివి
అన్యభాషలు మాట్లాదుతకు - వాక్ శక్తి నొసగితివి
నాలో నివసించుము - నీతో నడిపించుము

ప్రియునికి కలిగిన సంపూర్ణతలు - నా యందు ఏర్పరుచుటకే
ఆరొగ్యకరమైన ఉపదేసములో - కృపతో స్దిరపరచితివి
నాలో నివసించుము - నీతో నడిపించుము

BRO YESANNA - Hosanna Ministries - YESAIAH DIVYA TEJAM- sharonu vanamulo - షారోను వనములో పూసిన పుష్పమైషారోను వనములో పూసిన పుష్పమై
లోయలలో పుట్టిన వల్లిపద్మమునై
నీ ప్రేమాతిశయమునే నిత్యము కిర్తుంచుచు
ఆనందమయమై నన్నె మరిచితిని
సుకుమారమైన వదనము నీది - స్పటికము వలె చల్లనైన హృదయము నీది
మధురమైన నీ మాతల సవ్వడి వినగా - నిన్ను చుడ ఆశలెన్నొ మనసు నిండెనె
ప్రభువా నిను చెరనా !!షారోను!!
సర్వొన్నతమైన రాజ్యము నీది - సొగసైన సంబరాల నగరము నీది
న్యాయమైన నీ పాలన విధులను చూడగా - నిన్ను చేర జనసంద్రము ఆశ చెందునే
ప్రభువా నిన్ను మరతునా !!షారోను!!
సాత్వికమైన పరిచర్యలు నీవి - సూర్యకాంతిమయమైన వరములు నీవి
పరిమలించు పుష్పమునై చూపనా - ప్రీతి పాత్రనై భువిలో నిన్నే చాటనా
ప్రభువా కృపతో నింపుమా !!షారోను!!

The Bible Series 2013 - History Channel - Episode 4 David and Goliath

The Bible is an epic five-week, 10 hour television miniseriespremiering March 3, 2013 on the History Channel from Emmy Award winning husband and wife team, Mark Burnett and Roma Downey. For two hours each Sunday night millions of viewers will see the Bible from Genesis to Revelation come to life in a way never before seen. The final episode of the series will air on Easter Sunday and will feature the death and resurrection of Jesus.

The Bible Series 2013 - History Channel - Episode 3 Samson destroys the temple

The Bible is an epic five-week, 10 hour television miniseriespremiering March 3, 2013 on the History Channel from Emmy Award winning husband and wife team, Mark Burnett and Roma Downey. For two hours each Sunday night millions of viewers will see the Bible from Genesis to Revelation come to life in a way never before seen. The final episode of the series will air on Easter Sunday and will feature the death and resurrection of Jesus.

The Bible Series 2013 - History Channel - Episode 2 Moses and the Burning Bush


The Bible is an epic five-week, 10 hour television miniseriespremiering March 3, 2013 on the History Channel from Emmy Award winning husband and wife team, Mark Burnett and Roma Downey. For two hours each Sunday night millions of viewers will see the Bible from Genesis to Revelation come to life in a way never before seen. The final episode of the series will air on Easter Sunday and will feature the death and resurrection of Jesus.

Episode 2 - Exodus
9:00 PM March 3, 2013 - 10:00 PM March 3, 2013
The Israelites are slaves in a foreign land, Egypt, ruled harshly by the Pharaoh, and forced to construct his new cities. But one member of the Egyptian Royal household, Moses, does not belong there. In a fight with Pharaoh's son, Moses' true origins are humiliatingly revealed to him - he is not of royal blood, but an Israelite slave. He leaves Egypt, spending years in the wilderness, until God visits him and tells him to free his people. But the new Pharaoh will not give up the slaves so God sends plague after devastating plague to persuade him otherwise. The final plague -- death to all firstborn sons -- is shocking. By marking their doors, the Israelites are saved, but the Pharaoh has no such reprieve. Mourning his child, he releases the Israelites. But soon questions his choice and follows them with hundreds of chariots, reaching them just as they arrive at the edge of the Red Sea. Trapped by the Egyptian army, Moses puts his faith in God and is rewarded with an awesome miracle: the Red Sea parts, allowing the Israelites to escape. Now on their way to the Promised Land and freedom, Moses delivers his final message from God -- the Ten Commandments. The Israelite people have a nation, a society with rules. They just need their land. Moses asks Joshua to lead them to it.

The Bible Series 2013 - History Channel - Episode 1 Sacrifice of Isaac


The Bible is an epic five-week, 10 hour television miniseriespremiering March 3, 2013 on the History Channel from Emmy Award winning husband and wife team, Mark Burnett and Roma Downey. For two hours each Sunday night millions of viewers will see the Bible from Genesis to Revelation come to life in a way never before seen. The final episode of the series will air on Easter Sunday and will feature the death and resurrection of Jesus.  
 
Episode 1 - In the Beginning
8:00 PM March 3, 2013 - 9:00 PM March 3, 2013
As Noah endures God's wrath in his lonely ark, he recounts man's descent from Adam into wickedness. God has sent a flood to cleanse humanity, to offer a new beginning. Years later, Noah's descendant Abraham is given a message by God. He is promised a land of his own, and starts out on the long and arduous journey to reach it. Abraham's only descendant, his nephew Lot, chooses his own path and leaves his uncle to start again in Sodom, where he will escape death when the sinful city is destroyed by God. Meanwhile, Abraham reaches the Promised Land but his covenant with God is still not complete - he has been promised offspring as numerous as the stars. But his wife, Sarah, is barren. Much to her pain she encourages Abraham to sleep with servant girl Hagar to father a child. Ishmael is born. But years later three angels from God arrive with exciting news -- Sarah will indeed bear a child, Isaac. Abraham is now forced to choose between his two sons. He casts Hagar and Ishmael into the wilderness. God then exacts on Abraham one final, terrible test. Calling for the sacrifice of his one remaining son Isaac, Abraham is forced to prove his faith in his new God. He passes the test and Isaac is allowed to live. The faith of the Israelites begins here, with the family of Abraham. Isaac has a son called Jacob who God re-names Israel...

The Bible Series 2013 - History Channel - Episode 10 Ananias and Paul

The Bible is an epic five-week, 10 hour television miniseriespremiering March 3, 2013 on the History Channel from Emmy Award winning husband and wife team, Mark Burnett and Roma Downey. For two hours each Sunday night millions of viewers will see the Bible from Genesis to Revelation come to life in a way never before seen. The final episode of the series will air on Easter Sunday and will feature the death and resurrection of Jesus.


Episode 10 - Courage
9:00 PM March 31, 2013 - 10:00 PM March 31, 2013
Peter finally understands Jesus' message, and his faith is rewarded- Jesus returns from death, commissioning the disciples to 'go and preach to all creation'. Days later, in Jerusalem during Pentecost and with wavering faith, the disciples pray fervently and the Holy Spirit empowers them. Their godly mission begins, but it will entail a constant battle of hatred and violence from non-believers. When new follower Stephen speaks out against Paul of Tarsus he is stoned to death. Paul, whose belief in Jewish law has led him to despise the teachings of Jesus, is enlisted by Caiaphas to remove this new group. He starts beating them into silence. But on a journey to Damascus where he believes they have gone, he is met by a vision: he sees Jesus, and is instantly blinded. In an extraordinary change of faith, Paul is baptized and begins to preach passionately about what he has received - love and forgiveness for all. He meets a young Greek called Luke, and between them they go on to write most of the New Testament. But persecution still persists-- disciple James is beheaded in Jerusalem and the disciples have no choice but to scatter. The word spreads with them, far and wide - Peter reaches Rome, Matthew and Thomas further still, but are all killed for their courage. Only their written word survives. But one last miracle remains -- disciple John survives death and is instead exiled to solitary confinement on Patmos where he receives a revelation of hope -- Jesus is coming back. And all who have the courage to keep the faith will be rewarded.

The Bible Series 2013 - History Channel - Episode 9 Pilate meets Jesus

The Bible is an epic five-week, 10 hour television miniseriespremiering March 3, 2013 on the History Channel from Emmy Award winning husband and wife team, Mark Burnett and Roma Downey. For two hours each Sunday night millions of viewers will see the Bible from Genesis to Revelation come to life in a way never before seen. The final episode of the series will air on Easter Sunday and will feature the death and resurrection of Jesus.


Episode 9 - Passion
8:00 PM March 31, 2013 - 9:00 PM March 31, 2013
Dawn on the day of Passover. Peter, fearful and disillusioned, denies that he knows Jesus and realizes Jesus' terrible prediction has come true. Judas faces his own guilt and hangs himself. Pilate's wife is also troubled -- she dreams that her husband is about to execute an innocent man. But Pilate has little choice. Caiaphas leans on Pilate, warning him that Jesus' execution is necessary to keep the peace. Neither can afford for the teeming Passover crowds to riot. Pilate sentences Jesus to a beating - he does not want this man's life on his hands. At a public trial, he gives the crowd an option to free Jesus, or to free murderer Barrabas. But the crowd clamour for Jesus' death and Pilate grants them their wish. Jesus, mocked and beaten, carries his cross through the crowds to Golgotha, the hill overlooking Jerusalem. Here he is nailed to the cross, watched by his tormented mother, and left to die a torturous death. When he breathes his last breath, the city quakes and the skies blacken. The days following Jesus' death are dark, especially for Peter who feels he failed Jesus. But when Mary Magdalene goes to Jesus' tomb, the world is yet again turned on its head. The stone is broken, the tomb empty. A figure walks towards her... He's back.

The Bible Series 2013 - History Channel - Episode 8 The Last Supper

The Bible is an epic five-week, 10 hour television miniseriespremiering March 3, 2013 on the History Channel from Emmy Award winning husband and wife team, Mark Burnett and Roma Downey. For two hours each Sunday night millions of viewers will see the Bible from Genesis to Revelation come to life in a way never before seen. The final episode of the series will air on Easter Sunday and will feature the death and resurrection of Jesus.


Episode 6 - Revolution
9:00 PM March 17, 2013 - 10:00 PM March 17, 2013
The Romans dominate the Mediterranean through fear and oppression, and the Jews crave a new messiah. Instead they have Herod the Great, put on the throne by the Romans. When pious Jews rebel, Herod executes them. In Galilee, Mary and Joseph watch helplessly as tax collectors ransack their village. Then Angel Gabriel's words to Mary change everything -- she will bear a child, the Son of God. Bravely, Joseph takes Mary as his wife and on to Bethlehem for the census. Others are also traveling... Balthazar and other astrologers are tracking a new star. They enquire of Herod whether he knows where the prophesied King of the Jews will be born. As baby Jesus enters the world, these strangers are the first to pay their respects. But the next will be terrible - jealous Herod orders the death of all Bethlehem's male babies. But he Holy family escapes. When they return years later, they find an even more divided land - Judea is now under direct Roman rule, headed by the ruthless Governor Pilate. Out in the wilderness, prophet John the Baptist shouts wildly that the Jews must repent, prepare, be baptized. Jesus appears, ready to take on his mission, and John baptizes him. Almost ready, he takes on Satan in the desert and emerges stronger, more certain. Now he just needs followers. He finds Peter, his first disciple, and now he is ready... the revolution can begin.

The Bible Series 2013 - History Channel - Episode 7 Walking on Water

The Bible is an epic five-week, 10 hour television miniseriespremiering March 3, 2013 on the History Channel from Emmy Award winning husband and wife team, Mark Burnett and Roma Downey. For two hours each Sunday night millions of viewers will see the Bible from Genesis to Revelation come to life in a way never before seen. The final episode of the series will air on Easter Sunday and will feature the death and resurrection of Jesus.

Episode 7 - Mission
8:00 PM March 24, 2013 - 9:00 PM March 24, 2013
Brutal Roman occupation has divided the Jews, but Jesus is drawing in crowds in rural Galilee with his miraculous powers, and his inspirational words. But some do not want it - Pharisees like Simon believe the Jews will survive only by staying close to God through the traditions of Moses. When Jesus continues to break the rules of Judaism, Simon takes his ire to the top -- to the High Priest Caiaphas in Jerusalem. Caiaphas, however, has bigger concerns -- brutal governor Pilate is killing the Jewish people. Crowds continue to flock to Jesus and, when he miraculously feeds them all, they call for him to be their King. Jesus retreats from their aggressive demand and the disciples are thrown in to confusion about their master and their mission. What kind of messiah is he? Whilst Peter is sure of Jesus' divinity, he is less certain about his own faith -- he plunges into stormy water when he tries to walk out to Jesus, as he walks on water. The faith of all the disciples is fully confirmed when Jesus shows that he has power even over life itself by bringing a dead man, Lazarus, back to life. They will all need the greatest reserves of strength and faith as they move ever closer toward the point of their mission, to Jerusalem, and into direct conflict with the religious and political authorities there. The most almighty storm is brewing.

The Bible Series 2013 - History Channel - Episode 6 Jesus Baptism

The Bible is an epic five-week, 10 hour television miniseriespremiering March 3, 2013 on the History Channel from Emmy Award winning husband and wife team, Mark Burnett and Roma Downey. For two hours each Sunday night millions of viewers will see the Bible from Genesis to Revelation come to life in a way never before seen. The final episode of the series will air on Easter Sunday and will feature the death and resurrection of Jesus.


Episode 6 - Revolution
9:00 PM March 17, 2013 - 10:00 PM March 17, 2013
The Romans dominate the Mediterranean through fear and oppression, and the Jews crave a new messiah. Instead they have Herod the Great, put on the throne by the Romans. When pious Jews rebel, Herod executes them. In Galilee, Mary and Joseph watch helplessly as tax collectors ransack their village. Then Angel Gabriel's words to Mary change everything -- she will bear a child, the Son of God. Bravely, Joseph takes Mary as his wife and on to Bethlehem for the census. Others are also traveling... Balthazar and other astrologers are tracking a new star. They enquire of Herod whether he knows where the prophesied King of the Jews will be born. As baby Jesus enters the world, these strangers are the first to pay their respects. But the next will be terrible - jealous Herod orders the death of all Bethlehem's male babies. But he Holy family escapes. When they return years later, they find an even more divided land - Judea is now under direct Roman rule, headed by the ruthless Governor Pilate. Out in the wilderness, prophet John the Baptist shouts wildly that the Jews must repent, prepare, be baptized. Jesus appears, ready to take on his mission, and John baptizes him. Almost ready, he takes on Satan in the desert and emerges stronger, more certain. Now he just needs followers. He finds Peter, his first disciple, and now he is ready... the revolution can begin.

The Bible Series 2013 - History Channel - Episode 5 Jesus and Peter


The Bible is an epic five-week, 10 hour television miniseriespremiering March 3, 2013 on the History Channel from Emmy Award winning husband and wife team, Mark Burnett and Roma Downey. For two hours each Sunday night millions of viewers will see the Bible from Genesis to Revelation come to life in a way never before seen. The final episode of the series will air on Easter Sunday and will feature the death and resurrection of Jesus.  

Revelation Sermons of ACHRYA RRK MURTHY garu Telugu Bible Study (updated)

Revelation
***Copyrights of all the radio messages belong to T.W.R. India***

Around the World... this Easter


click to view high res pics or visit this album @ google +  for detailed description of people involved and events in these pics..Telugu One Faith Visitors