***fallow updated ... కృపామయుడు మహోన్నతుడు సర్వోన్నతుడు ఆశ్చర్యకరుడు మహిమాస్వరూపుడు నా యేసురాజు నా స్తుతిపాత్రుడు నా నిరీక్షణ జ్యొతిర్మయుడు శ్రీమంతుడు మహనీయుడు సర్వాంగసుందరుడు పరాక్రమశాలి అనంతస్తొత్రార్హుడు స్తుతి ఆరాధన ప్రభు గీతారాధన ఆత్మానుబందం దయాకిరీటం కృపామృతం శాశ్వత కృప ఆరాధన పల్లకి స్తోత్రాంజలి యేసయ్య దివ్యతేజం***

When You Don’t Feel Like Worshiping

There you are at church, and worship begins, but you are not feeling it. No awe of God. No love for him. Nothing.

What should you do? Should you go through the motions anyway? Should you leave and come back next Sunday for another try?

What should you do?

What Jesus Taught

Jesus taught that true worship must involve both spirit and truth:

    God is spirit, and those who worship him must worship in spirit and truth. (John 4:24)

So we must worship in truth — which means worshiping the true God as revealed in Jesus Christ as recorded in Scripture. But what does it mean to worship in spirit?

Two Clues from John’s Gospel

One clue is that John’s gospel uses the word “spirit” to refer to feelings and emotions. You can see that in John 13:21, “After saying these things, Jesus was troubled in his spirit.” The other clue is that in John 3:6 the word “spirit” refers to something supernaturally produced in us by the Holy Spirit: “That which is born of the flesh is flesh, and that which is born of the Spirit is spirit.”

Putting those together, worshiping in spirit would mean worshiping with Spirit-given feelings and emotions — like joyful praise, awestruck wonder, sorrow for sin, and longings for God.

But What If I’m Not Feeling It?

What can we do when our hearts feel nothing?

What we must not do is think feelings are optional — and just go through the motions, acting as if we are feeling what we are saying and singing.

Jesus called that hypocrisy: “You hypocrites! Well did Isaiah prophesy of you, when he said: ‘This people honors me with their lips, but their heart is far from me…’” (Matthew 15:7–8)

But if our hearts are feeling far from God, and were not supposed to just go through the motions, what else can we do?

Learning from David

At the beginning of Psalm 40 David’s heart was not full of worshipful feelings. Quite the contrary, actually. He felt like he was in a pit of destruction, and stuck in miry clay (Psalm 40:2). But then God lifted him from that pit of destruction, set his feet upon a rock, and put a song of praise in his mouth (Psalm 40:2–3).

So what happened between feeling stuck in miry clay — and singing praise to God? David tells us in verse 1: “I waited patiently for the Lord.”

So David did not go through the motions of worship. Nor did he give up on worship. Instead, he waited patiently for the Lord to help him worship.

Waiting for the Lord

What does it mean to wait for the Lord? We could think it means passively hoping that God will change us. But the Hebrew word does not mean passive waiting; it means eager seeking. It means taking the steps that God has promised to use to help us, while trusting him expectantly to work.

Here are some specific suggestions I have found helpful –

  •     Look to Jesus expectantly. Don’t focus on your lifeless heart. Instead, look to Christ with faith, trusting him to meet you, help you, and change you.
  •     Pray and ask him to help you worship. Be honest with him about the dullness of your heart . Confess any known sin, and be assured of forgiveness based on the finished work of the cross. Then ask for more of the Spirit’s work in your heart to enable you to feel joyful praise, awestruck wonder, and heartfelt longing for him.
  •     Set your heart on the truth of who God is as revealed in Christ. If worship is fire, then truth is the fuel that causes the fire to burn. The more fuel — the hotter the fire. So focus prayerfully and relentlessly on the truth in the songs, the prayers, the Scriptures.
  •     Continue the above steps — patiently. It’s called waiting for a reason. God might change your heart instantly — or not. But his timing is all about his perfect love for you. So humbly continue waiting for Him.

God’s Promises

And what does God promise to do as we wait for him? He promises that . . .
  •     When we seek Him with all our hearts, we will find him (Jeremiah 29:13).
  •     When we press on to know the Lord, he will come to us like spring rain (Hosea 6:3).
  •     When we come to Jesus, our heart-hungers will be satisfied (John 6:35).

In other words, he will change our hearts so we experience Spirit-given, heart-felt worship, and once again see and feel the glory of God in Jesus Christ.

Don’t Settle for Fog

Yosemite Valley in California is one of the most beautiful places on earth. To get there you go through a tunnel which opens to an awesome view of the entire valley — El Capitan, Half Dome, Cathedral Rock. Right at that tunnel opening there is a parking area where everyone is out of their cars, looking at the view, saying “Ooooh!!!” and “Aaaah!!!”

Now imagine you drive through that tunnel, but when you emerge all you see is fog. No awesome view, just thick, gray, soupy fog.

That’s what happens when we are not feeling worship. The beauty of God is right in front of us. But blocking that view is the fog of unbelief — worries, or pride, or greed.

If we just go through the motions in worship then it’s like getting out of the car at the parking area, staring at the fog, and saying “Ooooh… Aaaah…” — words, but with no feeling. Why do that?

But if we will wait on the Lord, it’s just a matter of time before the wind of the Spirit starts to blow, the fog starts to break up, we see the beauty of God revealed in Christ — and we worship.

BRO YESANNA - Hosanna Ministries -2014 SATVIKUDAA Nirmala Hrudayudu
సాత్వీకుడా దీనులను కరుణించే నా యేసయ్య
సమ్మతి కలిగిన మనస్సుతో నిమ్మళముగా నేను బ్రతుకుటకు
సమృద్ది అయిన కృపతో నింపుము
నిత్యము నీ సన్నిధిలో నన్ను నిలుపుము


ఈర్షా ద్వేషాలతో పాడైన పుడమిపై
నిలువ నీడ కరువై శిలువపై ఒంటరయ్యావు
అల్పకాల శ్రమలకే అలసిన నా హృదయములో
సహనము కలిగించి నడుపుము నను తుది వరకు

కలతల కెరటాలలో నా తోడుగా నిలిచావు
ఉప్పొంగిన సంద్రమే నిమ్మలమై మౌనమూనింది
గుండెలో నిండిన స్తుతి నొందే పూజ్యుడా
మమకారపు గుడిలో నిన్నే కొలిచెదనయ్య

Easy-to-Read Telugu Bible (సులభంగా చదవడానికి తెలుగు బైబిలు) ERV


To help ensure that the first Bible people receive is one they understand, Bible League International's translations of the Scriptures are written in everyday language. Easy-to-Read™ translations are available for free in PDF format for download (below), or visit our Bible Store to purchase available printed books.

Old Testament

New Testament

Extra Bible Downloads


NOTE: to read the PDF files, you will need a free PDF reader such as Adobe Acrobat Reader, which is available at: http://get.adobe.com/reader/.

Telugu One Faith Visitors